Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Skolotāju – mentoru kvalifikācijas seminārs Liepājas Universitātē

12.10.2011.

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas “Skolotāju – mentoru* profesionālā pilnveide” klausītāji no Liepājas, Kuldīgas, Talsu un Saldus grupām pulcējās Liepājas Universitātē uz Skolotāju – mentoru kvalifikācijas semināru. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas noslēgumā Kurzemes reģiona mentoriem bija iespēja dalīties savā pieredzē un prezentēt mentora prakses laikā uzkrāto pieredzi un apkopotos materiālus.

Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne Dr. paed., asoc. profesore Ilze Miķelsone atklāja semināru ar tēmu „Pašrealizācija kā karjeras īstenošanas veids”, uzsverotpersoniskās kompetences, domāšanas elastības un radošuma nozīmi. I. Miķelsone pauda viedokli, ka mentoram ir jāspēj domāt plašāk un saskatīt tālākizglītojamo kopējo vēlmju ainu, pat, ja šādi nākas mainīt savas darbības virzienu.ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” vadītāja Māra Pušpure prezentēja projektā plānoto un paveikto. Ar projekta aktīvu līdzdalību ierosināti grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr. 354 „Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”, piedāvājot iekļaut jaunu amatu „skolotājs mentors”. Šajā sakarā, septembra mēnesī Izglītības un zinātnes ministrija iesniegusi priekšlikumu Valsts sekretāru sanāksmei.

Tālākizglītības programmasSkolotāju – mentoru profesionālā pilnveide” vadītāja un tālākizglītības koordinētāja Ligita Grigule iepazīstināja semināra dalībniekus ar tematu „Mentordarbība mūsdienu izglītības kontekstā: metaforas, modeļi un perspektīvas.”Savukārt, Microsoft Latvia Izglītības programmu vadītājaZane Matesoviča dalījās pieredzē par tehnoloģiju sniegtajām iespējām klātienes mācību procesa dažādošanai un tālmācības organizēšanai un vadīšanai, jo mūsdienīga mācīšanās un mācīšana nav iedomājama bez modernajām tehnoloģijām.

Programmas apjoms ir 72 stundas. No tām 36 stundas ir teorētiskās nodarbības un 36 stundas ir mentora prakse, kuras noslēgumā ir kvalifikācijas seminārs. Jaunajiem mentoriem ir iespēja realizēt iegūtās zināšanas un iemaņas esot par mentoru jaunajam skolotājam, kolēģim, kā arī vadot pedagoģiskās prakses studentiem. Sīkāku tālākizglītības programmasSkolotāju – mentoru profesionālā pilnveide” aprakstu skatītšeit.

*Mentordarbība ir viens no mūsdienīgas skolotāju profesionālās pilnveides veidiem. Ar mentora jēdzienu saprot padomdevēju, gudru, saprotošu palīgu, kurš ir gatavs sniegt atbalstu un dalīties ar pieredzi citu labā un kam piemīt šim darbam nepieciešamās kompetences. Mentordarbība izglītībā ir atbalsta sniegšana studentam, jaunajam skolotājam vai kolēģim, lai apgūtu jaunas prasmes, nodrošinātu viņa izaugsmi un ļautu integrēties savā profesionālajā vidē, atbalstītu jauna satura un tehnoloģiju ieviešanu.