Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Aktualitātes ESF projektā

24.05.2012.

Līdz Latvijas Universitātes īstenotā ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001) noslēgumam atlicis mazliet vairāk par gadu, tādēļ piedāvājam aktuālāko informāciju par līdz šim paveikto.

2010. gadā tika izstrādāta un līdz 31.12.2016. akreditēta 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālā studiju programma ''Skolotājs”, lai dotu iespēju skolā strādājošiem skolotājiem iegūt pedagoga kvalifikāciju. Studijas tiek piedāvātas divām mērķgrupām:

- skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas;

- skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju.

Ņemot vērā reflektantu ļoti atšķirīgo iepriekšējo izglītību, programma piedāvā studiju plānus 48, 60 un 80 kredītpunktu (KP) apjomā, kas nosaka studiju ilgumu no 3 – 5 semestriem. Imatrikulācijas noteikumus skatīt šeit.

Studiju programmu ''Skolotājs” veido 24 studiju virzieni, no tiem ESF līdzfinansējums piešķirts 13 virzieniem:

 1. Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs
 2. Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs
 3. Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs
 4. Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs
 5. Vizuālās mākslas skolotājs
 6. Sociālo zinību skolotājs
 7. Vēstures skolotājs
 8. Vidējās izglītības fizikas skolotājs
 9. Vidējās izglītības matemātikas skolotājs
 10. Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs
 11. Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs
 12. Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs
 13. Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs

Studijām programmā kopumā pieteicās 338 reflektanti, no tiem studijām 13 virzienos tika uzņemti 249 studenti (studējošo skaits vienā studiju virzienā ir 13-31 students). Studiju programma tiek realizēta 8 dažādās Latvijas Universitātes fakultātēs, kas ir viens no projekta komandas lielākajiem izaicinājumiem. Šī gada jūnijā LU studiju programmas „Skolotājs” diplomu ar skolotāja kvalifikāciju saņems pirmie 40 absolventi no 4 studiju virzieniem.

Projektā ir izstrādāta un aktīvi tiek īstenota Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma (72 stundas): “Skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide”. Programma sagatavo skolotājus mentordarbības realizēšanai - topošo pedagogu pedagoģiskās prakses efektivitātes uzlabošanai, jauno pedagogu sekmīgai iekļaušanai skolas darba vidē un pedagoģisko inovāciju iedzīvināšanai. Uzsākot pieteikšanos, viens no projekta uzstādījumiem bija: „Katrā Latvijas skolā vismaz 1 mentors”. Kopumā tika saņemti 1214 pieteikumi, no tiem Kurzeme reģions 278, Zemgale – 205, Vidzeme – 222, Latgale – 205 un Rīga – 304.

Atbildot uz jautājumu, kāda pieredze un prasmes ir iegūtas programmas apguves gaitā, lielākā daļa skolotāju min saskarsmes un sadarbības prasmes, kā arī prasmes plānot un izvērtēt savu un kolēģu darbu: „Sadarbības un savstarpējās uzticēšanās prasme, jo vajadzēja atrast laiku ne tikai savam tiešajam darbam, bet arī otram, uzklausīt viņu un palīdzēt, neko neuzspiežot, dodot padomu, kā būtu labāk.”

Šobrīd reģionos jau izglītoti 763 mentori, par kuriem informācija pieejama mentoru datu bāzē www.mentorudatubaze.lu.lv .

Šo datu bāzi var lietot ikviens skolotājs, lai atrastu piemērotāko mentoru savai profesionālajai izaugsmei.

Izglītotie mentori Latvijas reģionos.

 

Projekta izaicinājums ir inovatīva pieeja aktivitāšu īstenošanā: elastīgs studiju un nodarbību laiks, kursu saturs un apguves metodes, saikne ar reālo dzīvi, ņemot vērā mērķauditorijas dažādās vajadzības, priekšmetu specializāciju un ģeogrāfisko izvietojumu.

Projekta mērķgrupa - 1200 pedagogu, no tiem, 250 iegūs skolotāja diplomu un 950 iegūs ar mentora darbību saistītu sertifikātu.

Sadarbības partneri: Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Valsts izglītības satura centrs, nodibinājums „Iespējamā misija”, Valsts aģentūra „ Latviešu valodas aģentūra”.

Plānotais projekta finansējums – 900 000,00 LVL; no tā ESF finansējums – 765 000,00 LVL, valsts budžeta finansējums – 135 000,00 LVL.

Projekta īstenošanas laiks - 2010.gada aprīlis - 2013.gada jūlijs.

Sīkāka informācija par projektu:www.skolotajuizglitiba.lu.lv