Profesionālās pilnveides programma mentordarbības realizēšanai

Projekts piedāvās iespēju apgūt profesionālās pilnveides programmu pedagogu mentordarbības* realizēšanai (72 stundu apjomā) pedagoģiskās prakses vadības, jauno un esošo skolotāju atbalsta un pedagoģijas inovāciju ieviešanas jomās. *Mentordarbība ir viens no mūsdienīgas skolotāju profesionālās pilnveides veidiem. Ar mentora jēdzienu saprot padomdevēju, gudru, saprotošu palīgu, kurš ir gatavs sniegt atbalstu un dalīties ar pieredzi citu labā un kam piemīt šim darbam nepieciešamās kompetences. Mentordarbība izglītībā ir atbalsta sniegšana studentam, jaunajam skolotājam vai kolēģim, lai apgūtu jaunas prasmes, nodrošinātu viņa izaugsmi un ļautu integrēties savā profesionālajā vidē, atbalstītu jauna satura un tehnoloģiju ieviešanu. Mentoru profesionālās pilnveides programma tiks īstenota trīs virzienos:
  • mentors jaunam skolotājam;
  • mentors kolēģim;
  • pedagoģiskās prakses vadītājs.
Laika plānojums:

Laiks   

2010.jūl.-nov.

2010. dec.

2011. janv.

2011.g.

2012.g.

2013.g.

Dalībnieki

eksperti

programmas un atbalsta materiālu izstrāde

programmas saskaņošana IZM, VISC

mentoru tālākizglītotāju sagatavošana

konsultācijas mentoru tālākizglītotājiem e-vidē, mentoru konferenču organizēšana

mentoru tālākizglītotāji

 

mentoru tālākizglītotāju atlases noslēgums

mentoru izglītošana, mentoru atbalsts e-vidē, mentoru konferenču sagatavošana un vadīšana

skolotāji - mentori

mentoru apzināšana un piesaiste

mentoru mācības un prakse, pieredzes analīze un apkopojums, mentora darba mapes izveide; aktīva dalība mentoru konferencē

Tiks sagatavoti 875 mentori. Komplektējot 25 pedagogu grupu, mācības iespējams organizēt uz vietas reģionā! Programma paredz minēto izglītību iegūt vismaz vienam skolas skolotājam, lai katrā Latvijas skolā būtu savs mentors. Pedagogam būtu jābūt skolas virzītam, apzinoties darbības virzienus, kādos mentordarbību plānots realizēt. Mentoru izglītošanu reģionos realizēs 75 mentoru tālākizglītotāji (skolotāji ar mentora un/vai tālākizglītotāja pieredzi).

72 stundas

36 stundas (teorija)

36 stundas (prakse)

   1. Modulis (12 stundas):

   -   mentora darbības izpratne un pamata prasmes.

   2. Modulis (12 stundas):

   -   profesionālo zināšanu pilnveide

   -   profesionālās prasmes

   -   novitātes mācību saturā

   -   skolotāja profesionālās pilnveides vadība.

   3. Modulis (specializācija) (12 stundas):

   -  pedagoģiskās prakses vadība

   -  mentors jaunam skolotājam;

   -  mentors kolēģim profesionālajā pilnveidē,

   inovāciju ieviešanā;

 

 

 

-  Mentora prakse, pieredzes analīze un apkopojums (prakses darbs, prezentācija).

-  Prakses ilgums līdz 6 mēnešiem.

-  Mentora kvalifikācijas konference.

Mentoru grupas tiks izglītotas pakāpeniski līdz 2013. gada jūlijam, bet piesakies jau tagad, jo par projekta finansējumu programmu varēs apgūt ierobežots skaits pedagogu, tādēļ esi aktīvs/-a un informējiet LU jau šobrīd, ka vēlaties studēt minētajā profesionālās pilnveides programmā, veidojot potenciālo klausītāju kopu. Anketas aizpildīšana Jums prasīs aptuveni 5 min!

Pieteikuma anketa mentoru izglītības programmai

Pieteikuma anketa mentoru tālākizglītotājiem (pedagogiem ar mentora pieredzi)