ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” noslēgsies 2013.gada 31.jūlijā. Jūnijs projekta norisē iezīmējās kā ļoti intensīvs mēnesis, jo 19. Jūnijā norisinājās Izvērtēšanas seminārs, savukārt 21. Jūnijā diplomus ieguva pēdējie studiju programmas ''Skolotājs” studenti.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu ''Skolotājs” ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu kopumā ir absolvējuši 203 studenti, iegūstot Skolotāja diplomus. No tiem studiju programmu ar izcilību absolvēja kopumā 15 studenti, savukārt Rektora atzinības rakstus par zinātnisko sniegumu diplomdarbu aizstāvēšanā saņēma 49 studenti.

Skolotājs ir jaunu zināšanu radītājs, līdz ar to jābūt gatavam radīt inovācijas, jo, strādājot ar mūsdienu skolēnu, jāprot paskatīties perspektīvā un prognozēt. Iespējams, šodienas 3.–7. klases skolēnu nākotnes profesijas vēl nav izgudrotas, tādēļ skolotājam jāpiemīt pat zināmām pareģotāja spējām – jāprot un jāvar ieskatīties nākotnē, svarīgas ir 21. gadsimta prasmes,” stāsta studiju programmas „Skolotājs” direktore Sandra Kalniņa un skaidro, ka tas nozīmē būt radošam, kritiski un loģiski domājošam, sadarboties un darboties komandā protošam, elastīgam domāšanā un darbībā, individuāli atbildīgam par savu veikumu un tajā pašā laikā arī sociāli atbildīgam.

Pedagogu tālākizglītības programma „Skolotāju mentoru profesionālā pilnveide”. Programmā skolotāji tiek sagatavoti mentordarbībai – topošo pedagogu pedagoģiskās prakses efektivitātes uzlabošanai, jauno pedagogu sekmīgai iekļaušanai skolas darba vidē un pedagoģisko inovāciju iedzīvināšanai. Mentoru sertifikātus kopumā ieguvuši jau 1298 pedagogi dažādos Latvijas reģionos un vēl pēdējās grupas turpina pilnveidi, lai sertifikātus saņemtu vēl šajā vasarā.

Aktīvā projekta darbība pamazām noslēdzas un tādēļ 19.jūnijā notika projekta darbības izvērtēšanas seminārs, kurā bija iespēja apmeklēt dažādas izglītojošas darbnīcas, plenārsēdē dzirdēt vairākus runātājus, kas ieskicēja mūsdienu aktualitātes izglītībā. Viena no galvenajām runātājām bija profesore Sonia Blendford, kas klausītājus iepazīstināja ar tēmu: „Atbalsts kvalitatīvām mācībām”. Profesore Sonia Blandford ir programmas „Achievement For All” dibinātāja un izpilddirektore ar 30 gadu pedagoģisko darba pieredzi, viņa ir strādājusi un guvusi pieredzi gan kā skolotāja, gan skolas vadītāja, gan Izglītības fakultātes prodekāne un dekāne. Viņa ir viena no vadošajiem Lielbritānijas izglītības speciālistiem, kuras profesionālais mērķis ir nodrošināt visiem bērniem un jauniešiem pieeju kvalitatīvai izglītībai un iespējas gūt panākumus mācību procesā.

Dalīties