Latvijas Universitāte jau trešo gadu īsteno ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, kura mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un nostiprinot mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.

Otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālā studiju programma ''Skolotājs” dod iespēju skolā strādājošiem skolotājiem iegūt pedagoga kvalifikāciju. Studijas tiek piedāvātas divām mērķgrupām:

- skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas;

- skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju.

Ņemot vērā reflektantu ļoti atšķirīgo iepriekšējo izglītību, programma piedāvā studiju plānus 48, 60 un 80 kredītpunktu (KP) apjomā, kas nosaka studiju ilgumu no 3 – 5 semestriem. Imatrikulācijas noteikumus skatīt šeit.

Studiju programmu ''Skolotājs” veido 27 studiju apakšprogrammas, kas tiek īstenotas, sadarbojoties 10 Latvijas Universitātes fakultātēm, lielākoties aptverot visu pamatizglītības un vidējās izglītības mācību priekšmetu klāstu. Ar ESF projekta finansējumu studiju programmas 13 studiju virzienos tika uzņemti 249 studenti, sadarbojoties 8 dažādām Latvijas Universitātes fakultātēm, kas ir viens no projekta komandas lielākajiem izaicinājumiem. Šobrīd skolotāja diplomus ir saņēmuši jau 98 studenti, no tiem programmu ar izcilību absolvējuši 14 studenti un 24 studenti saņēmuši LU rektora atzinības rakstus par zinātnisko sniegumu diplomdarbu aizstāvēšanā. Šī ir pirmā reize, kad 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālā studiju programmas reflektantiem bija jāiztur iestājpārbaudījums. Pēc ilgiem laikiem beidzēju vidū ir daudz izcilnieku, kas liecina – tiklīdz ir atlase, ir arī kvalitāte. Projekts sniedz ieguldījumu pedagoģijas izglītības jomas pārveidē. Tas dod iespēju īsā laikā apgūt jaunu kvalifikāciju un pilnveidot savu profesionālo kompetenci, ne vien katru nedēļu piektdienās un sestdienās apmeklējot studijas, bet arī mācoties e-vidē, jo mācību materiāli pieejami arī internetā”.

ESF projektā ir izstrādāta un aktīvi tiek īstenota Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma (72 stundas): “Skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide”. Programma sagatavo skolotājus mentordarbības realizēšanai - topošo pedagogu pedagoģiskās prakses efektivitātes uzlabošanai, jauno pedagogu sekmīgai iekļaušanai skolas darba vidē un pedagoģisko inovāciju iedzīvināšanai. Uzsākot pieteikšanos, viens no projekta uzstādījumiem bija: „Katrā Latvijas skolā vismaz viens mentors”.

 

Atbilstoši skolotāju - mentoru profesionālās pilnveides programmas apguves prasībām, skolotāji veic praksi vienā vai vairākos mentordarības pamatvirzienos:

       Atbalsts topošajiem skolotājiem kvalitatīvas mācību prakses nodrošināšanai;

       Atbalsts jaunajiem skolotājiem sekmīgai integrācijai profesionālajā skolas vidē;

       Atbalsts kolēģiem profesionālo kompetenču pilnveidē un jaunu zināšanu un prasmju apguvē.

 

kā arī citos, specifiskos, ar izglītību saistītos aspektos: mentora atbalsts skolēnam, jauno pedagogu - mūziķu jaunrades veicināšana, mentora atbalsts kolēģim kvalifikācijas kategorijas saņemšanai, kolēģu savstarpējas mācības, mācību materiālu un pārbaudes darbu izstrāde.

Atbildot uz jautājumu, kāda pieredze un prasmes ir iegūtas programmas apguves gaitā, lielākā daļa skolotāju min saskarsmes un sadarbības prasmes, kā arī prasmes plānot un izvērtēt savu un kolēģu darbu: „Sadarbības un savstarpējās uzticēšanās prasme, jo vajadzēja atrast laiku ne tikai savam tiešajam darbam, bet arī otram, uzklausīt viņu un palīdzēt, neko neuzspiežot, dodot padomu, kā būtu labāk.”

Šobrīd reģionos jau izglītoti 1139 mentori, par kuriem informācija pieejama mentoru datu bāzē www.mentorudatubaze.lu.lv .

Šo datu bāzi var lietot ikviens students un skolotājs, lai atrastu piemērotāko mentoru savai profesionālajai izaugsmei.

Izglītotie mentori Latvijas reģionos

Projekta izaicinājums ir inovatīva pieeja aktivitāšu īstenošanā: elastīgs studiju un nodarbību laiks, kursu saturs un apguves metodes, saikne ar reālo dzīvi, ņemot vērā mērķauditorijas dažādās vajadzības, priekšmetu specializāciju un ģeogrāfisko izvietojumu.

Sīkāka informācija par projektu: www.skolotajuizglitiba.lu.lv un http://ej.uz/gribu-studet-LU

 

Dalīties