Lai īstenotu projekta plānoto aktivitāšu izpildi - Studiju kursu un atbalsta materiālu izstrādi un izvērtēšanu mācāmā priekšmeta specifisko kompetenču un pedagogu vispārējo kompetenču apguvi - „Vispārējās kompetences: spēju saprasties ar citu priekšmetu skolotājiem; prasmi strādāt multikulturālā vidē; prasmi strādāt ar cilvēkiem ar izteiktām dažādībām; spēju strādāt starptautiskā kontekstā ; prasmi veidot atbilstošu mācību vidi; spēju radīt jaunas idejas; spēju pielāgoties jaunai situācijai; iniciatīvu un uzņēmību; informācijas vadīšanas prasmi un IKT lietošanu; prasmi lietot profesionālo terminoloģiju, izmantot literatūru svešvalodā ” un lai nodrošinātu mērķgrupai šo kompetenču apguvi un pilnveidi, tika ņemta līdzdalība 12. Starptautiskās studentu pētījumu konferences un 4. Starptautiskās profesoru nedēļas organizēšanā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Kopējās sadarbības rezultātā projekta absolventiem un studentiem tika nodrošināta augstāk minēto pedagogu vispārējo kompetenču apguve, spēja strādāt starptautiskā kontekstā, kā arī pedagoga specifisko kompetenču apguve, piemēram, prasme integrēt jaunas zinātniskās atziņas mācāmajā priekšmetā.

Apaļā galda diskusija bija veltīta internacionalizācijas pasākumiem skolotāju izglītībā un pieredzes apmaiņai par dažādu stratēģiju izmantošanu studiju procesa internacionalizēšanai Eiropas universitātēs.  Tādējādi LU studiju programmas virzienu vadītāji un docētāji  iepazinās ar jaunākajām pedagogu izglītības tendencēm Eiropā. Studenti studiju procesa gaitā pārrunāja gūto pieredzi, savukārt absolventi apsprieda ārzemju vieslektoru ieteikumu izmantojamības iespēju Latvijas skolu kontekstā.

Uzaicināto vieslektoru sniegums bija noderīgs un nepieciešams, lai studiju programmas studenti un absolventi bagātinātu savu pieredzi, savukārt docētāji izmantotu ārvalstu atzinumus skolotāju izglītībā un salīdzinātu ar attīstības tendencēm Latvijā  turpinot darbu pie Metodisko materiālu komplekta izstrādes.

Starptautisko attiecību koordinatore Viktora Frankla Kerntenas Universitātes skolotāju koledžā Mag., Dr. Pia Maria Rabenšteinere (Pia-Maria Rabensteiner) studiju programmas „Skolotājs” studentiem novadīja darba semināru par studentu aktīvu iesaistīšanos mūžizglītības procesā ES un semināru „Internacioanalizācija:  personīgais un eiropeiskais” .

Asociētais profesors Dmitrijs Novokhatskijs (D.Novokhatskyi) no Ukrainas Humanitāro zinātņu studiju virzienu absolventiem un studentiem, ieskaitot vēstures skolotāja virziena studentus, piedāvāja aktīvu dalību seminārā  par tēmu „Alternatīvā vēsture kā literārs žanrs ”.  Savukārt valodu studiju virzienu studenti piedalījās seminārā par   inovatīvu valodu apguves metodiku, ko vadīja Dr. Armands Henrions no Beļģijas.

Piedalīšanās šajos starptautiskajos pasākumos projekta studentiem un absolventiem kalpoja par pozitīvu stimulu profesionālajai pilnveidei.

Dalīties