Studiju vizīte Gruzijā

Studiju vizītes plāns

Mentoru profesionālās pilnveides programmas izstrādes aktivitātes ietvaros, šā gada oktobrī tika organizēta studiju vizīte Gruzijā. Vizītes mērķis bija labākās pieredzes izzināšana skolotāju sagatavošanas un mentordarbības jomā un iegūtās pieredzes integrēšana studiju un tālākizglītības programmās, projekta publicitātes un inovāciju ilgtspējas veicināšana.

Gruzijas izglītības sistēma attīstās ļoti pozitīvi, par ko liecina arī Gruzijas Izglītības ministrijas darbs - ministrijas darbinieki ir ar rietumu augstskolu izglītību, jauni cilvēki, kuri varētu būt ar nākotnes redzējumu.Izglītības sistēmu kopumā raksturo sekojošas problēmas – 13% skolotājiem reģionos nav atbilstoša izglītība, daudzi skolotāji nemāca sava specialitātē, daudzi priekšmeti vispār netiek atsevišķās klasēs mācīti, jo trūkst skolotāju, liels pirmspensijas vecuma skolotāju skaits, skolotāja profesija ir zemu atalgota, sabiedrībā tā nav prestiža un populāra, izglītības iestādēs nepieciešami infrastruktūras uzlabojumi.

Tai pat laikā guvām ieskatu kā pamazām tiek ieviesti dažādi inovatīvi risinājumi. Skolotāji izprot pārmaiņu nepieciešamību, kaut gan ne vienmēr tās ir viegli īstenojamas un prasa papildus resursus. Skolotājiem trūkst labās prakses piemēru un iniciatīvas profesionālās darbības uzlabošanā. Krasi atšķirīgas ir valsts un privātās skolas - gan to vizuālais izskats, gan mācību procesa organizācija. Īpaši atšķirīgs bija skolēnu skaits klasēs, kā arī nodrošinājums ar mācību materiāliem.

Patīkami pārsteidza kā izglītības iestādes ir atradušas savu nišu šajos krīzes apstākļos, izstrādājot savas darbības stratēģijas un attīstības virzienos, lai izdzīvotu, piesaistītu mācībspēkus un skolēnus, studentus. Gruzijā pēdējos gados notikušas reformas augstākajā izglītībā - apvienotas daudzas universitātes. Šādi tās kļuvušas atvērtākas lielākām iespējām - starptautiskā finansējuma piesaistei, kā arī kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanai.

Mentordarbība un profesionālais atbalsts jaunajiem skolotājiem

Mentordarbība ir profesionāls atbalsts, kas nepieciešams ne tikai jaunajiem skolotājiem, bet ikvienam skolotājam, kurš sastopas ar jaunām prasībām un grūtībām pedagoģiskajā, profesionālajā darbībā. Mentordarbība savā ideālajā izpratnē ir katra pedagoga nepārtraukts ieguldījums sadarbības un atbalstošas izglītības vides nodrošināšanā. Nozīmīgs ir valsts atbalsts un īstenotā politika, ir svarīgi veidot izpratni, kā kļūt par mentoru un kādi ir mentoru kritēriji un kompetences. Noteikti gribētos redzēt mentordarbības attīstības pieredzi Gruzijā pēc pāris gadiem, kad varēs runāt jau par konkrētiem sasniegtajiem rezultātiem

Domu graudi un idejas, realizācijai Latvijā

Bakalaura un maģistra līmeņa profesionālajās skolotāju izglītības programmās kā diplomdarbu un prakses atskaites formu būtu nepieciešams ieviest portfolio izstrādi, kas integrētu sadaļas par profesionālo refleksiju par studiju programmas pamatblokos apgūto studiju kursu saturu, praksē novēroto, veikto un pieredzēto, kā arī pētījumu, kas balstās uz savas pedagoģiskās prakses pieredzi. Tas apgūto studiju programmas saturu padarītu praktiskāk saprotamu un pielietojamu, kā arī veicinātu studējošo pedagoģiskās darbības, refleksijas un pētniecības prasmju viengabalainu apguvi.

Galvenie secinājumi un ieguvumi

Latvijā jāveicina gan akadēmiskās, gan pētnieciskās aktivitātes par skolotāju identitātes, profesionālās pozīcijas un attieksmes veidošanos, kā arī praktiska un zinātniska līmeņa pedagoģiskās diskusijas skolotāju izglītībā, tālākizglītībā un likumdošanā.

Triju Latvijas universitāšu (Latvijas Universitātes, Liepājas Universitātes un Daugavpils Universitātes) un Izglītības un Zinātnes ministrijas pārstāvju vienota komandas darbība izpētes procesu vizītes gaitā ļāva realizēt ļoti daudzpusīgu, aptverot dažādas pieredzes un skatījumus un veicinot auglīgas diskusijas. Kā rezultātā, pētniecības vizīte devusi iespēju arī mācīties vienam no otra Latvijas kontekstā un iniciējusi turpmāk veidot ciešāku starpaugstskolu un starpinstitūciju dialogu un praktiski veidot vienotu augstākās izglītības telpu arī nacionālā līmenī Latvijā.

Vizītes gaitā iniciēta turpmāka sadarbība ar Gruzijas augstskolām jaunu kopīgu studiju programmu izstrādē, pieredzes apmaiņā, studentu un apsniedzēju mobilitātei, kā arī zinātniskās darbības nodrošināšanā.

Latvijai ļoti nozīmīgs ir uzsāktais Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” un šī vizīte ļaus pilnvērtīgāk izstrādāt mentoru profesionālās pilnveides programmu, kā arī nodrošinās tālāko sadarbību starp abām valstīm.

Idejas menordrbības realizācijai Latvijā

 

1. Gruzijas Izglītības un zinātnes ministrijas Skolotāju profesionālās pilnveides centrā par mentordarbības pieredzi stāsta skolotāju indukcijas programmas koordinatore Eka Mamatsašvili. (Fizikas terminu indukcija mentordarbībā lieto attiecībā uz personām, kuras uzsāk jaunu darbu, mūsu gadījumā – skolā). 2. Gruzija ir daudznacionāla valsts. Centra realizētās programmas minoritāšu izglītībai raksturo Mako Čilašvili.
Iljas Universitātes Zināšanu ekonomikas institūta profesora Simona Džanašijas prezentācija par skolotāju sagatavošanas programmām, studentu prakses organizēšanu un prasībām portfolio izstrādei. Telavi Valsts universitātes bibliotēkai tiek nodotas no Latvijas atvestās grāmatas un zinātniskie žurnāli.
5.un 6. Jautājumu un atbilžu birums tiekoties Kutaisi universitātē. Tikšanās aktīva organizatore bija skolotāju tālākizglītotāja – Manana Džulakidze, bet dalībniekiem jau zināma lektore – Ieva Margeviča.
7. 8. 9. Viesošanās Sv.Georga skolā. Skolotājas iepazīstina ar saviem portfolio, Inta Baranovska ierauga savu parakstu uz sertifikāta, kurš izsniegts par dalību Britu padomes organizētajos kursos Rīgā, un ar prieku uzklausa vērtējumu, cik kursi bijuši nozīmīgi skolotājas profesionālajai izaugsmei.
Skolotāju tālākizglītības centrā „Skola, ģimene, sabiedrība”.
Tikšanās ar izglītības ministra vietnieci Irinu Kurdadzi. Pieņemšana Latvijas vēstniecībā Gruzijā. Vizītes izvērtējums un sadarbības iespējas.