Vispārīgā informācija par projektu

 

Latvijas Universitāte ir uzsākusi īstenot projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”. Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 2007.-2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”1.2.1 „Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” pasākuma 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana” aktivitātes 1.2.1.2.3. apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana”.

Projekta mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un nostiprinot mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.

Projekta gaitā tiks izstrādāta 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma pedagoga kvalifikācijas iegūšanai divām mērķgrupām: studentiem ar bakalaura grādu attiecīgajā zinātņu jomā un studentiem ar jau iegūtu pedagoga kvalifikāciju citas pedagoga kvalifikācijas iegūšanai.

Projekta gaitā tiks izstrādāta moduļu veida profesionālās pilnveides programma pedagogu mentordarbības realizēšanai topošo pedagogu pedagoģiskās prakses efektivitātes uzlabošanai un jauno pedagogu sekmīgai iekļaušanai skolas darba vidē. Izstrādāto programmu e-kursi un atbalsta materiāli būs pieejami mācīšanās vadības sistēmas Moodle vidē.

Projekta mērķgrupa - 1200 pedagogu, no tiem, 250 iegūs skolotāja diplomu un 950 iegūs ar mentora darbību saistītu sertifikātu.

Projekta pieteicējs – Latvijas Universitāte.

Sadarbības partneri: Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Valsts izglītības satura centrs, nodibinājums „Iespējamā misija”, Valsts aģentūra „ Latviešu valodas aģentūra”.

Plānotais projekta finansējums – 900 000,00 LVL; no tā ESF finansējums – 765 000,00 LVL, valsts budžeta finansējums – 135 000,00 LVL.

Projekta īstenošanas laiks - 2010.gada aprīlis - 2013.gada jūlijs.

Lejupielādēt projekta bukletu

Lejupielādēt projekta logo